Program rada predškolske ustanove “DEČIJE CARSTVO”

Vaspitno obrazovni rad u Predškolskoj ustanovi “Dečije carstvo” se organizuje prema načelima i standardima Osnova programa nege i vaspitanja dece uzrasta do 3 godine, od 3 do 5,5 i od 5,5 do polaska u školu po modelu A Pravilnika o opštim osnovama predškolskog programa.

Polazeći od načela celovitog, svestranog razvoja dečije ličnosti, u
osnovni program rada uvrstili smo:

 • školu plivanja u saradnji sa SRC “Tašmajdan”
 • školu sporta za dodatni podsticaj
  razvoja motorike predškolske dece, koja će se realizovati u sportskoj sali SRC “Tašmajdan”
 • školu Engleskog jezika
 • umetničke radionice (dramska, slikarska i muzička)
 • primenu medija i savremenih tehnologija u radu sa decom

PROGRAM NEGE I VASPITANJA DECE UZRASTA DO 3 GODINE

Realizacija programa vaspitno-obrazovnog rada i nege dece jaslenog uzrasta ostvaruje se u skladu sa Osnovama programa vaspitno-obrazovnog rada sa decom do 3 godine.

Osnovni zadatak je kreiranje povoljne vaspitne sredine koja svojom organizacijom pruža optimalne uslove za psiho-fizički razvoj deteta.

program-rada11

Osnovni ciljevi rada sa decom ovog uzrasta su :

 • povoljni uticaj na opšti razvoj organizma
 • ovladavanje motorikom
 • negovanje otvorenosti za doživljaje
 • pružanje pomoći u sticanju samostalnosti i razvijanje zdravstveno-higijenskih navika
 • pomoć u stvaranju slike o sebi sticanju poverenja u svoje sposobnosti
 • podsticanje rešavanja malih problema senzomotorne inteligencije
 • podsticanje i negovanje prirodne radoznalosti deteta u odnosu na svet koji ga okružuje
 • podsticanje i bogaćenje dečijeg govora kao sredstva za komunikaciju i sticanje znanja

Na ovom uzrastu, najzastupljeniji oblici rada su:

 • igre motoričkih aktivnosti
 • likovne aktivnosti
 • muzičko ritmičke aktivnosti
 • aktivnosti dramatizacije
 • istraživačke aktivnosti
devojcica-na-konjicu

Sve ove aktivnosti prezentovane kroz igru imaju za cilj da podstiču intelektualni razvoj deteta, njegove komunikativne sposobnosti, maštu,kao i druge aspekte fizičko senzornog, emocionalnog i saznajnog razvoja.

PROGRAM PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA DECE OD 3 GODINE DO UKLJUČIVANJA U PROGRAM PRIPREME ZA ŠKOLU

Otvoreni sistem vaspitanja podrazumeva i specifičnu ulogu vaspitača. Vaspitač kao kreator programa vaspitno-obrazovnog rada ujedno je i istraživač sopstvene prakse, planira ukupan rad i vaspitnu sredinu. Polazeći od posmatranja i razumevanja konkretne dece, radi u skladu sa tim planom i procenjuje njegove efekte i kvalitet.

program-rada

Vaspitno-obrazovni ciljevi u radu sa decom ovog uzrasta su :

 • sticanje pozitivne slike o sebi
 • razvijanje poverenja u sebe i druge
 • podsticanje samostalnosti i individualne odgovornosti
 • razvoj intelektualnih kapaciteta
 • razvoj socijalnih i moralnih vrednosti
 • negovanje odnosa nenasilne komunikacije i tolerancije
 • razvoj motornih sposobnosti i spretnosti
 • podsticanje kreativnog izražavanja deteta
 • razvijanje značaja o zaštiti i očuvanju prirodne i društvene sredine
 • jačanje socio-emocionalne kompetencije

Vaspitno obrazovni program se planira,realizuje i prati na nivou grupe, na nivou tima(više grupa),na nivou vrtića u saradnji sa pedagogom,psihologom i logopedom, kako bi u skladu sa konkretnim karakteristikama, vrtić bio autentično mesto življenja, učenja, igre, rasta i razvoja deteta.

Kroz sistem igara i aktivnosti (perceptivne, motoričke, otkrivačke, zdravstveno-higijenske...) daje se podrška detetu da upozna sebe, razvije sliku o sebi i svetu koji ga okružuje. Ono što ovaj program čini posebnim je pristup u realizaciji zakonom predvićenih osnova vaspitno-obrazovnog rada, fleksibilnost u primeni određenog vida rada i manje grupe sa kojima je lakše ostvariti zadati cilj. Na uzrastu pre nego što dete krene u pripremni predškolski program, poseban akcenat u vaspitno obrazovnom radu biće na:

 • podsticanje istraživačkih igara i logičkog zaključivanja
 • razvoj ekološke svesti kod dece
 • razvoj govora
 • početno upoznavanje sa osnovnim matematičkim pojmovima iz detetovog svakodnevnog okruženja
 • upoznavanje sa prirodnim i društvenim pojavama iz neposredne okoline

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Dete predškolskog uzrasta upoznaje i vidi svet oko sebe kao celinu. Ono nije svesno pojedinosti, ne raščlanjuje celinu u sitnije detalje. Pojmove usvaja, “upija“u širem kontekstu,povezuje ih i gradi svoju strukturu mišljenja.Način rešavanja problema je
neposredno kroz igru. Posebna pažnja je usmerena ka socijalizaciji, uspostavljanju i širenju socijalnih kontakata sa decom i odraslima u neposrednom okruženju. Pored individualnosti i uspostavljanja pozitivne partnerske komunikacije dete-odrasli-dete, razvijamo inicijativu, emocionalnu stabilnost i kreativnost. Prirodnu potrebu za stalnim otkrivanjem razvijamo pružanjem adekvatnih podsticaja detetu da otkriva i saznaje nešto novo, sklonost da traga za nepoznatim, čime se doprinosi dečjem razvoju stvaralaštva. Naglasak je i na aktivnostima koje pružaju mogućnost da deca aktivno i neposredno upoznaju svet oko sebe.

Opšta priprema za školu se vrši kroz celokupnu delatnost vrtića i odnosi se na sve aspekte ličnosti deteta. Ima primarnu ulogu u odnosu na posebnu pripremu za školu koja se odnosi na sadržaje i aktivnosti koji se tiču:

Pipreme za čitanje i pisanje

Pipreme za čitanje i pisanje

Uključujući i razvoj grafomotoričke sposobnosti auditivne pažnje i memorije

Razvijanje stava

Razvijanje stava

Motivacija za učenje (razvijanje pozitivnog stava prema učenju)

program-rada

Plan i program

Planom i programom predviđeni su brojni i metodički sadržaji, primereni savremenim potrebana dece predškolskog uzrasta. To znači da će se kroz rad insistirati na:

 • Zadovoljavanju dečijih primarnih (bioloških potreba)
 • Uspostavljanju osećanja sigurnosti i prihvaćenosti kod deteta
 • Pružanje detetu mogućnosti za stvaranje pozitivne slike o sebi i svojim mogućnostima
 • Osposobljavanje deteta da nauči da posmatra, analizira, upoređuje
 • Razvijanje koncentracije kao osnove za buduće školsko učenje
 • Razvijanje sitne motorike
 • Uspostavljanju odgovarajaćih radnih navika
 • Osposobljavanje deteta za prihvatanje budućih obaveza
 • Otvorenost za prihvatanje informacija

Kako bi se ovi zadaci što potpunije realizovali, posebno vodimo računa:

 • O govornom izražavanju deteta predškolskog uzrasta
 • Stepenu razvijenog logičkog mišljenja i zaključivanja
 • Usvajanju pojma vremena kao i razlikovanju pojmova suprotnosti
 • Stepenu razvijenosti fine motorike i grafomotorike
deca za stolom

U okviru pripreme za školu saradnja sa porodicom podrazumeva:

 • Posebno praćenje deteta kroz kontinuirani rad, ali i česte zdravstvene preglede. Ovakav pristup omogućuje potpuni uvid u nivo razvoja i stepen zrelosti svakog deteta

 • Prevencija i tretman poremećaja. Stručni saradnici kroz vežbe govora ili motoričkih aktivnosti kontinuirano prate decu u cilju sprečavanja mogućih poremećaja govora i jezika, poremećaja motornih funkcija, ili mešovitih razvojnih poremećaja. Prevencija i tretman eventualnih poremećaja započetih na vreme je jedan od najbitnijih faktora uspešnog prevazilaženja ovih razvojnih teškoća. Osim toga, jedan od ciljeva PU „Dečije carstvo“ i jeste da informacije i rešenja za sve ovakve i slične potrebe roditelji mogu pronaći upravo u „Dečijem carstvu

U okviru pripreme za školu saradnja sa društvenom sredinom znači:

 • upoznavanje dece predškolskog uzrasta sa školom (poseta osnovnoj školi i gostovanje na času prvog razreda)
 • niz radionica i upoznavanje sa pojmovima učenje, učitelj, domaći zadaci...
 • svakodnevne aktivnosti omogućiće deci ne samo upoznavanje sa mnogim oblastima, već će uticati da se izgradi određena struktura ličnosti. Kroz obavljanje svojih zadataka
 • odvajanje rada od igre
 • organizovano sticanje znanja
 • zajedničkim, grupnim radom kao i kroz individualni rad sa detetom, ciljevi u radu sa decom predškolskog uzrasta su i formiranje određenih osobina ličnosti kod deteta