Program rada predškolske ustanove “DEČIJE CARSTVO”

Vaspitno-obrazovni rad u Predškolskoj ustanovi “Dečije carstvo” se organizuje uz primenu projektnog pristupa vaspitno-obrazovnom radu, u skladu sa novim Pravilnikom o opštim osnovama predškolskog programa.

DVOJEZIČNI VRTIĆ

ŠTA JE BILINGVIZAM?

Bilingvizam se najčešće definiše kao sposobnost osobe da se služi sa dva jezika bez vidljive razlike u sposobnosti komuniciranja.

KOJE SU PREDNOSTI BILINGVIZMA?

Dvojezična, ili bilingvalna deca uobičajena su u sredinama u kojima od prvih dana slušaju komunikaciju na dva jezika – bilo da roditelji govore različitim jezicima, bilo da se, kao u slučaju doseljenika, u porodici govori jedan, a u okruženju drugi jezik. Naučnicima su ovakva deca veoma zanimljiva za proučavanje uticaja dvojezičnosti na razvoj mozga i psihu. Sa bilingvalnom decom sprovedene su mnoge studije i rezultati pokazuju da učenje dva jezika u ranom uzrastu zaista donosi dobrobiti:

Slika 2

Dobrobiti BILINGVIZMA kod dece:

 • Bilingvalna deca imaju veći koeficijent inteligencije od dece koja su okružena samo jednim jezikom. Razlog tome je bolja umreženost mozga, zahvaljujući stvaranju većeg broja sinapsi – veza između nervnih ćelija u mozgu kojima se prenose impulsi.
 • Zahvaljujući bolje umreženom mozgu, dvojezična deca brže razmišljaju, bolja su u obavljanju više zadataka u isto vreme i fleksibilnija su. Iz istog razloga njihove kognitivne sposobnosti ostaju duže očuvane u starosti.
 • Bilingvalna deca mnogo brže uče nove reči i imaju izgrađenu sposobnost da reči jednog jezika ne mešaju sa rečima drugog. Mnogo brže generalizuju novo naučene reči i mogu da ih koriste u novim situacijama.
 • Bolji su govornici, lakše manipulišu rečima i lakše uspostavljaju komunikaciju i sa vršnjacima i sa širim okruženjem (nastavnicima, komšijama, rodbinom…).
 • Dvojezična deca se lakše koncentrišu pri radu, jer su u stanju da bolje izoluju zvuke i slike iz okoline. Zahvaljujući sposobnosti da pažnju usmere na suprostavljene mentalne procese, što zahteva upotreba dva jezika, oni se bolje snalaze i u rešavanju problemskih matematičkih zadataka.
 • Brže i lakše uče jer se stalno nalaze u situaciji da prelaze sa jednog jezika na drugi, razvijajući time više kognitivne procese i mehanizme kao što su inhibicija (sposobnost da zaustave reči jezika koji ne koriste u datom momentu da bi aktivirali jezik koji im je potreban za aktuelnu situaciju), verbalna memorija (sposobnost manipulisanja jezičkim materijalom) i selektivna pažnja (sposobnost brzog prelaska sa jednog jezika na drugi). To mozak stalno stavlja pred nove izazove.
Slika 3

KAKO ĆEMO RAZVIJATI BILINGVIZAM KOD DECE?

Bilingvalnost kao porodično okruženje ipak nije privilegija prosečnog deteta. Učenje drugog jezika na organizovan način, u okviru škola stranih jezika, može dati isto tako dobre rezultate.

Uslov je da dete uči na način koji će biti jednako motivišuć i prirodan kao što je slučaj sa spontanim učenjem u dvojezičnoj sredini. Zato smo odlučili da stvorimo dvojezično okruženje u deci poznatoj, bezbednoj i prijatnoj sredini, u vrtiću.

Pored funkcionalnog značaja korišćenja dva jezika, i dobrobiti za intelektualni razvoj dece, želimo da negujemo i maternji-srpski jezik.

Slika 4

Zato vaspitno-obrazovni rad neće u potpunosti biti realizovan na stranom jezik, već ćemo stvoriti sredinu po uzoru na dvojezičnu porodicu. Gde će u svakodnevnoj komunikaciji i radu sa decom, jedan vaspitač govoriti srpskim a drugi isključivo stranim (engleskim) jezikom. Stoga će deca biti motivisana za što bolje savladavanje drugog jezika, kako bi ostvarila dvosmernu komunikaciju sa drugim vaspitačem. Na ovaj način, kod dece ćemo razviti i tolarenciju prema različitostima, prihvatanje različitosti među ljudima a kao krajnji cilj, doći ćemo do spontanog usvajanja drugog jezika.

Na kraju, ono što deci usvajanje stranog jezika čini posebno lakim jeste muzika. Muzika pruža brojne prednosti pri učenju stranih jezika. Slušanje muzike omogućava da bolje usvajamo sintaksu i proširujemo rečnik, jer muzika aktivira iste centre u mozgu kao i govor. Uz muziku se lakše pamti. Pevanjem se brzo uče nove reči, budući da muzika stimuliše memoriju. Pevanje je aktivnost koja motiviše, jer donosi uživanje. Zbog toga se ceo proces učenja manje doživljava kao rad, ako je muzika uključena. Jezik sa kojim se deca upoznaju kroz muziku za njih je izvor pozitivnih asocijacija, jer ga povezuju sa igrom i zabavnim aktivnostima.

PROGRAM NEGE I VASPITANJA DECE UZRASTA DO 3 GODINE

Realizacija programa vaspitno-obrazovnog rada i nege dece jaslenog uzrasta ostvaruje se u skladu sa Osnovama programa vaspitno-obrazovnog rada sa decom do 3 godine.

Osnovni zadatak je kreiranje povoljne vaspitne sredine koja svojom organizacijom pruža optimalne uslove za psiho-fizički razvoj deteta.

deca-uzrasta-do-3-god

Osnovni ciljevi rada sa decom ovog uzrasta su :

 • povoljni uticaj na opšti razvoj organizma
 • ovladavanje motorikom
 • negovanje otvorenosti za doživljaje
 • pružanje pomoći u sticanju samostalnosti i razvijanje zdravstveno-higijenskih navika
 • pomoć u stvaranju slike o sebi sticanju poverenja u svoje sposobnosti
 • podsticanje rešavanja malih problema senzomotorne inteligencije
 • podsticanje i negovanje prirodne radoznalosti deteta u odnosu na svet koji ga okružuje
 • podsticanje i bogaćenje dečijeg govora kao sredstva za komunikaciju i sticanje znanja

Na ovom uzrastu, najzastupljeniji oblici rada su:

 • igre motoričkih aktivnosti
 • likovne aktivnosti
 • muzičko ritmičke aktivnosti
 • aktivnosti dramatizacije
 • istraživačke aktivnosti
devojcica-na-konjicu

Sve ove aktivnosti prezentovane kroz igru imaju za cilj da podstiču intelektualni razvoj deteta, njegove komunikativne sposobnosti, maštu,kao i druge aspekte fizičko senzornog, emocionalnog i saznajnog razvoja.

PROGRAM PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA DECE OD 3 GODINE DO UKLJUČIVANJA U PROGRAM PRIPREME ZA ŠKOLU

program-rada

Vaspitno-obrazovni ciljevi u radu sa decom ovog uzrasta su :

 • sticanje pozitivne slike o sebi
 • razvijanje poverenja u sebe i druge
 • podsticanje samostalnosti i individualne odgovornosti
 • razvoj intelektualnih kapaciteta
 • razvoj socijalnih i moralnih vrednosti
 • negovanje odnosa nenasilne komunikacije i tolerancije
 • razvoj motornih sposobnosti i spretnosti
 • podsticanje kreativnog izražavanja deteta
 • razvijanje značaja o zaštiti i očuvanju prirodne i društvene sredine
 • jačanje socio-emocionalne kompetencije

Vaspitno obrazovni program se planira,realizuje i prati na nivou grupe, na nivou tima(više grupa),na nivou vrtića u saradnji sa pedagogom,psihologom i logopedom, kako bi u skladu sa konkretnim karakteristikama, vrtić bio autentično mesto življenja, učenja, igre, rasta i razvoja deteta.

Kroz sistem igara i aktivnosti (perceptivne, motoričke, otkrivačke, zdravstveno-higijenske...) daje se podrška detetu da upozna sebe, razvije sliku o sebi i svetu koji ga okružuje. Ono što ovaj program čini posebnim je pristup u realizaciji zakonom predvićenih osnova vaspitno-obrazovnog rada, fleksibilnost u primeni određenog vida rada i manje grupe sa kojima je lakše ostvariti zadati cilj. Na uzrastu pre nego što dete krene u pripremni predškolski program, poseban akcenat u vaspitno obrazovnom radu biće na:

 • podsticanje istraživačkih igara i logičkog zaključivanja
 • razvoj ekološke svesti kod dece
 • razvoj govora
 • početno upoznavanje sa osnovnim matematičkim pojmovima iz detetovog svakodnevnog okruženja
 • upoznavanje sa prirodnim i društvenim pojavama iz neposredne okoline

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Dete predškolskog uzrasta upoznaje i vidi svet oko sebe kao celinu. Ono nije svesno pojedinosti, ne raščlanjuje celinu u sitnije detalje. Pojmove usvaja, “upija“u širem kontekstu,povezuje ih i gradi svoju strukturu mišljenja.Način rešavanja problema je
neposredno kroz igru. Posebna pažnja je usmerena ka socijalizaciji, uspostavljanju i širenju socijalnih kontakata sa decom i odraslima u neposrednom okruženju. Pored individualnosti i uspostavljanja pozitivne partnerske komunikacije dete-odrasli-dete, razvijamo inicijativu, emocionalnu stabilnost i kreativnost. Prirodnu potrebu za stalnim otkrivanjem razvijamo pružanjem adekvatnih podsticaja detetu da otkriva i saznaje nešto novo, sklonost da traga za nepoznatim, čime se doprinosi dečjem razvoju stvaralaštva. Naglasak je i na aktivnostima koje pružaju mogućnost da deca aktivno i neposredno upoznaju svet oko sebe.

Opšta priprema za školu se vrši kroz celokupnu delatnost vrtića i odnosi se na sve aspekte ličnosti deteta. Ima primarnu ulogu u odnosu na posebnu pripremu za školu koja se odnosi na sadržaje i aktivnosti koji se tiču:

Pipreme za čitanje i pisanje

Pipreme za čitanje i pisanje

Uključujući i razvoj grafomotoričke sposobnosti auditivne pažnje i memorije

Razvijanje stava

Razvijanje stava

Motivacija za učenje (razvijanje pozitivnog stava prema učenju)

program-rada

Plan i program

Planom i programom predviđeni su brojni i metodički sadržaji, primereni savremenim potrebana dece predškolskog uzrasta. To znači da će se kroz rad insistirati na:

 • Zadovoljavanju dečijih primarnih (bioloških potreba)
 • Uspostavljanju osećanja sigurnosti i prihvaćenosti kod deteta
 • Pružanje detetu mogućnosti za stvaranje pozitivne slike o sebi i svojim mogućnostima
 • Osposobljavanje deteta da nauči da posmatra, analizira, upoređuje
 • Razvijanje koncentracije kao osnove za buduće školsko učenje
 • Razvijanje sitne motorike
 • Uspostavljanju odgovarajaćih radnih navika
 • Osposobljavanje deteta za prihvatanje budućih obaveza
 • Otvorenost za prihvatanje informacija

Kako bi se ovi zadaci što potpunije realizovali, posebno vodimo računa:

 • O govornom izražavanju deteta predškolskog uzrasta
 • Stepenu razvijenog logičkog mišljenja i zaključivanja
 • Usvajanju pojma vremena kao i razlikovanju pojmova suprotnosti
 • Stepenu razvijenosti fine motorike i grafomotorike
deca za stolom